top of page

תחומי התמחות

משפט מנהלי

 

המשפט המנהלי מספק כלים ועילות להתמודד עם מצבים בהם רשויות ציבוריות חורגות מסמכותן, פועלות בחוסר סבירות ובחוסר מידתיות ומתעלמות מכללי הצדק הטבעי.


אזרחים ורשויות נדרשים לא פעם להתייצב מול החלטות פוגעניות של הרשות. במידה ופניות לרשות לא מניבות את התוצאה הרצויה, יש לתקוף אותה בזמן ובמקום הנכון באמצעות מנגנוני ערר פנימיים, עתירות לבתי המשפט המנהליים או לבג"צ. 

 

 

חופש מידע

המאבק לשקיפות הוא סיזיפי ומתסכל אך אין לו תחליף בדרך אל שיפור באיכות החיים ואיכות הסביבה. תחילתו באינספור פניות לרשויות והמשכו לא פעם בעתירות מנהליות לפי חוק חופש המידע. 

 

התנסות רבה מול מגוון רשויות לימדה אותנו פרק חשוב בהילכות חופש המידע, כדי שנוכל לסייע לכל אדם או ארגון הנתקל בקיר האטום של רשויות/ פקידים שלא הפנימו עדיין שהמידע שבידיהם הוא בעצם שלנו.

 

סביבה וקיימות

 

קיימות היא תפיסת עולם השואפת להגיע לנקודת איזון בין צרכי הפיתוח וצרכי הסביבה והחברה, תוך הקפדה על כך שלא ייפגעו צרכי ומשאבי העתיד. האתגר גדל ככל שסביבת חיינו נעשית מתועשת, מהירה ותחרותית יותר, וכתוצאה מכך גם פגיעה יותר. 

 

דיני  הסביבה ואיכות הסביבה נדרשים לאזן בין הרצון לקיים את הפעילות התעשייתית והעסקית באופן יעיל וכלכלי, לבין הרצון להגן באופן מיטבי על הסביבה מפני השלכות פעילות זו.

 

 

 

תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות מאפשרות לאדם או לארגון לתבוע עסק או רשות ציבורית בשם ציבור נפגעים גדול. בתמורה למאמץ ולסיכון שהושקעו בתובענה, בית המשפט עשוי לפסוק לטובתם גמול ראוי ומכובד.


האכיפה האזרחית, באמצעות תובענות ייצוגיות, היא כלי יעיל להרתיע  תאגידים ורשויות מלהפר את החוק ומאפשרת לקדם סדר יום חברתי וסביבתי.

תכנון ובניה

 

תנאי להתמודדות והצלחה בתחום המקצועי והמורכב של תכנון ובניה הוא היכרות מעמיקה של המנגנונים התכנוניים ושל צורת החשיבה והביקורת השיפוטית על החלטות תכנוניות. כך במיוחד כשבלחצי הפיתוח כיום, לכל בית, שדה בור בעיר או שטח ערכי פתוח יש פוטנציאל להוות זירת קרב של אינטרסים שיש לאזן ביניהם.

 

מי שמוצא עצמו נפגע מתכנית,  בקשת היתר או שימוש חורג, יגלה פעמים רבות שאין לו ברירה אלא לממש את זכותו החוקית להגשת התנגדות, ערר או עתירה מנהלית.

חקיקה ורגולציה

​חקיקה ורגולציה הם הכלים של מייצגי ציבור להשפיע על נקודת המבט והאחריות של הרגולטור בנושאים ותחומי עשייה שונים. להשתתפות פעילה, ואף יוזמת, בהליכים כאלו יש חשיבות רבה בכדי להבטיח שכלל האינטרסים יילקחו בחשבון.

 

קידום חקיקה ורגולציה חייב להיעשות על יסוד הגדרת החזון והערכים אותם שואפים להשיג, בשילוב היכרות של התנהלות ה"שטח", המגבלות והאילוצים.

 

bottom of page